Przejdź do treści

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z uwzględnieniem terenów zielonych oraz miejsc postojowych

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI

odnowa wsi dolnośląskiej

🟩 Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.

🟩 Dofinansowanie otrzymały 52 projekty, w tym projekt złożony przez Gminę Lewin Kłodzki.

🟩 Gmina Lewin Kłodzki otrzymała 40.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z uwzględnieniem terenów zielonych oraz miejsc postojowych”.

🟩 W ramach projektu zostaną przebudowane chodniki, dojścia oraz 10 miejsc postojowych na samochody osobowe przy budynku użyteczności publicznej, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim. Ponadto zostanie zagospodarowany skwer przed budynkiem. Zostaną zakupione ławki, kosze na śmieci oraz donice, w których będą wykonane nasadzenia ozdobną roślinnością.

🟩 Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe są przeznaczone na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działania te pomagają stworzyć warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.