Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Nazwa instytucji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lewin-klodzki.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2024 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Woźniak oswiata@lewin-klodzki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8698 428. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Procedura określa sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy Lewin Kłodzki w stosunku do osób z niepełnosprawnością / ze szczególnymi potrzebami.

  Osoba ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu na cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje musi podejmować dodatkowe działania lub stosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi osobami.
 2. Za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd odpowiedzialny jest Koordynator ds. dostępności.
 3. Wszyscy pracownicy Urzędu są zobowiązani do stałej współpracy z Koordynatorem ds. dostępności w celu zapewnienia dostępności usług świadczonych przez Urząd.

§ 2


Punkt obsługi i etapy obsługi osób z niepełnosprawnością / ze szczególnymi potrzebami

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu za pomocą domofonu zlokalizowanego przed wejściem do budynku.
 2. Do czasu pełnego dostosowania budynku Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, obsługa osób z problemami w poruszaniu się odbywa się na parterze budynku lub w dogodnym miejscu.
 3. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik sekretariatu, informuje pracownika właściwego merytorycznie do rozpatrzenia sprawy o konieczności obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami bez zbędnej zwłoki.
 4. Pracownik schodzi do osoby ze szczególnymi potrzebami i w zależności od potrzeb udziela tej osobie pomocy w dotarciu do miejsca obsługi. W razie konieczności udaje się do osoby i realizuje sprawę na parterze budynku, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku Urzędu.
 5. Osoby ze szczególnymi potrzebami są obsługiwane poza kolejnością. W sytuacji, gdy w Urzędzie jest wielu interesantów, pracownik ma prawo zaprosić osobę o szczególnych potrzebach do obsługi poza kolejnością.
 6. Do Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   

§ 3


Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby towarzyszącej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 2. Zadaniem osoby towarzyszącej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie.
 3. Z pomocy osoby towarzyszącej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 4. Pracownik merytoryczny pyta klienta o preferencje w zakresie formy obsługi i udostępniania dokumentów.


§ 4


Dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego

 1. Urząd zapewnia osobie uprawnionej prawo do skorzystania z tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw w Urzędzie. Usługa jest bezpłatna.
 2. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
 3. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
  1. Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Lewin Kłodzki
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając na adres:
   Urząd Gminy Lewin Kłodzki, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
  3. Z pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adres:
   urzad@lewin-klodzki.pl

(z dopiskiem podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)
 

§ 5


Dostęp do numeru komórkowego dla osób ze szczególnymi potrzebami

 1. Zostaje wyznaczony numer komórkowy dostępny dla osób z niepełnosprawnościami / ze szczególnymi potrzebami do komunikacji sms i/lub mms – 530 211 257

 

§ 6


Wniosek o zapewnienie dostępności

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.
 2. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno –  komunikacyjnej. Składany jest do Urzędu Gminy Lewin Kłodzki.
 3. Procedura składania wniosku oraz wzór wniosku o zapewnienie dostępności znajduje się na stronie: https://bip.lewin-klodzki.pl zakładka: dla mieszkańców/ dostępność
   

§ 7


Postanowienia końcowe
Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Urzędu zobowiązany jest okazać osobie ze szczególnymi potrzebami wszelką pomoc.

 

Dostępność architektoniczna (stan na na dzień 27 marca 2024 r.)

 1. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Nad Potokiem 4, 57 – 343 Lewin Kłodzki.
 2. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Przystanek oddalony jest ok. 300 m od Urzędu. Dojazd na teren Urzędu jest swobodny. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla klientów oraz pracowników Urzędu w tym jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Budynek Urzędu posiada jedno wejście główne – po prawej stronie budynku.
 4. Do budynku prowadzą schody zewnętrzne. Budynek nie posiada windy.
 5. Biura Urzędu Gminy mieszczą się na pierwszym oraz drugim piętrze budynku.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 7. Na parterze znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie poszczególnych komórek organizacyjnych w Urzędzie.
 8. Do biur Urzędu można się dostać klatką schodową wewnętrzną wielobiegową. Wzdłuż schodów biegną obustronne poręcze.
 9. Osoba ze szczególnymi potrzebami ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu za pomocą domofonu zlokalizowanego przed wejściem do budynku.

  Do czasu pełnego dostosowania budynku Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się na parterze budynku lub w dogodnym miejscu.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Link

 

Numer komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i/lub MMS

 • 530 211 257