74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LEWINIE KŁODZKIMGmina Lewin Kłodzki informuje o pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim” w ramach:

Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałania nr  3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

nr projektu RPDS.03.03.01-02-0044/16.

 

W ramach projektu będą wykonane prace obejmujące:

1) docieplenie ścian zewnętrznych i przegród zewnętrznych,

2) docieplenie stropodachu,

3) docieplenie dachu,

4) wymianę stolarki zewnętrznej,

5) wymianę instalacji c.o. i modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,

6) modernizację systemu oświetlenia.

Wartość projektu: 3.075.094,79 zł

Dofinansowanie: 2.543.201,45 zł

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”