74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Odnawialne źródła energii (OZE) w Gminie Lewin Kłodzki - Ogłoszenie o II naborze

środa, 20 marca 2019

Strona koordynatora projektu:

http://www.bardo.semperpower.pl/

Ogłoszenie o II naborze

(pompy c.w.u. oraz instalacja solarna)

Gmina Lewin Kłodzki w dniu 25 marca 2019 roku rozpocznie nabór na wykonanie instalacji OZE w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”. Zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia deklaracji udziału w projekcie. Formularz dostępny jest poniżej niniejszego ogłoszenia oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim od dnia 21 marca 2019 roku. Termin składania formularzy upływa 5 kwietnia 2019 roku. Formularze należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim, ul. Nad Potokiem 4 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie kolejności zgłoszeń kompletnej deklaracji.

Nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo, w pierwszym etapie zapraszamy do złożenia tylko deklaracji udziału wraz z dokumentem poświadczającym dysponowanie nieruchomością na cele projektu. Deklarację muszą podpisać wszystkie osoby, które są właścicielami, współwłaścicielami lub osobami, które posiadają inną formę dysponowania nieruchomością. Dotyczy to również współmałżonków, jeśli w księgach wieczystych wpisani są oboje.

Do drugiego etapu zaprosimy osoby, które spełnią obligatoryjne kryteria wyboru grantobiorców. Po zakończeniu naboru zostanie ogłoszona lista osób, które zakwalifikowały się do następnego etapu. Osoby te zostaną powiadomione o tym fakcie listownie. Na spotkaniach z osobami z listy rankingowej zostaną przedstawione dalsze kroki pozyskania grantu – złożenie wniosku, podpisanie umowy o powierzenie grantu, realizacja oraz rozliczenie.

Wszelkich informacji udziela Wójt Gminy Lewin Kłodzki, 74 8698 428,
e-mail wojt@lewin-klodzki.pl lub osobiście, II piętro Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie Grantodawcy

Procedura realizacji projektu grantowego

Kryteria wyboru Grantobiorców

Deklaracja udziału - wersja *.pdf

Deklaracja udziału - wersja *.doc